Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Η επιχείρηση οικονομικής εξόντωσης των ψυχικά πασχόντων συνεχίζεται

    
Μετά από την υπουργική απόφαση του Ανδρέα Λοβέρδου (27/7/2011), για την παρακράτηση στις συντάξεις των χρονίως πασχόντων που περιθάλπονται σε κλειστά ιδρύματα, αναρτήθηκε χθες στο  diavgeia.gov.gr και η απόφαση με την υπογραφή του Μάρκου Μπόλαρη (και με ημερομηνία: 14/3/2012) που επεκτείνει την παρακράτηση στις συντάξεις των φιλοξενούμενων των κοινοτικών δομών (οικοτροφεία και ξενώνες) που λειτουργούν από φορείς ΝΠΔΔ.

Η λογική της απόφασης είναι η ίδια με της προηγούμενης: “η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικής λειτουργίας” των κοινοτικών δομών, “η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και φροντίδας” και “η ανάπτυξη περαιτέρω κλινών για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ατόμων που χρήζουν φιλοξενίας”.

Πρόκειται για ένα “copy & paste” της προηγούμενης απόφασης, που φανερώνει ότι για την ηγεσία του υπουργείου οι ανάγκες των ανθρώπων που περιθάλπονται σε ιδρύματα παραμένουν ίδιες και μετά την έξοδό τους από αυτά (ή, για την ακρίβεια, δεν υπάρχουν ανάγκες ούτε μέσα ούτε έξω από τα ιδρύματα). Αγνοούν ή αδιαφορούν, οι αρμόδιοι του υπουργείου, για το γεγονός ότι ο κύριος στόχος των κοινοτικών δομών είναι η ένταξη των φιλοξενούμενων στον κοινωνικό ιστό και ότι, για να επιτευχθεί αυτός, είναι αναγκαία η ενεργός συμμετοχή τους στη ζωή της κοινότητας. Παρ' όλα αυτά η παρακράτηση των συντάξεων είναι ακόμα μεγαλύτερη για τους φιλοξενούμενους των κοινοτικών δομών, για παράδειγμα από τις χαμηλότερες συντάξεις (μέχρι 360 ευρώ) θα παρακρατείται ποσοστό 50%, αντί για 40% που προέβλεπε η απόφαση για τους περιθαλπόμενους σε κλειστά ιδρύματα.

Έχουν γραφτεί πολλά για το συγκεκριμένο θέμα και δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Υπενθυμίζω μόνο την απάντηση του γενικού γραμματέα Πρόνοιας, Γιώργου Κατριβάνου, στο σχετικό με τα παραπάνω υπόμνημα των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριζε ότι “η συγκεκριμένη διάταξη δεν αποβλέπει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης των δομών ούτε στην υποκατάσταση των υποχρεώσεων του κράτους...”.

Αναμένεται η σχετική απόφαση και για τους φιλοξενούμενους των κοινοτικών δομών που λειτουργούν από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΝΠΙΔ), για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση οικονομικής εξόντωσης των ψυχικά πασχόντων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Αθήνα, 14 -3-2012
Αρ. Πρωτ : Υ5α/Γ.Π.οικ.26159
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210-8251834, -5
e-mail : dipsy@yyka.gov.gr


ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Καθορισμός συμμετοχής στη δαπάνη περίθαλψης των φιλοξενούμενων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) του ν. 2716/99 που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α) Της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν.2716/1999 (ΦΕΚ Α΄96), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 66 του ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α΄150)
Β) Του άρθρου 17 της 876/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 661)
Γ) Του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76)
Δ) Της αριθ. 130342/25.11.2011(ΦΕΚ 2741 Β2011) κοινής απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη

2. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών και λοιπών αναγκών, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και  την αποτελεσματική λειτουργία των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης των δημοσίων φορέων, την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και φροντίδας στα άτομα αυτά, με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής επιχορήγησης και την ανάπτυξη περαιτέρω κλινών για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ατόμων που χρήζουν φιλοξενίας.

3. Το γεγονός, ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Οι φιλοξενούμενοι στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) του  ν. 2716/99 συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης με παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα και απόδοση αυτού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τους φιλοξενεί. Το παρακρατηθέν ποσό της σύνταξης αποδίδεται απευθείας από τον φιλοξενούμενο ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Για τους φιλοξενούμενους σε Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 17 της 876/2000 ΚΥΑ.

2. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθορίζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:
α) Για το τμήμα της σύνταξης μέχρι 500 ευρώ ποσοστό 50%
β) Για το τμήμα της σύνταξης από 500,01 ευρώ μέχρι 700 ευρώ ποσοστό 70%
γ) Για το τμήμα της σύνταξης από 700,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%

3. Το ποσό που αναλογεί στις ημερολογιακές ημέρες σε μηνιαία βάση κατά τις οποίες ο φιλοξενούμενος δεν εξυπηρετείται από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αλλά διαμένει με τους οικείους του θα επιστρέφεται στον περιθαλπόμενο είτε με απευθείας καταβολή είτε με συμψηφισμό κατά τον επόμενο ημερολογιακό μήνα.

4. Η διοίκηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υποχρεούται με εξουσιοδοτημένο της όργανο να ενημερώνει τον φιλοξενούμενο για την παρακράτηση του αναφερόμενου ποσού και να ζητά από τον περιθαλπόμενο την υποβολή κάθε εγγράφου απαραίτητου για την εφαρμογή της παρούσας.

5. Τα παρακρατηθέντα ποσά εγγράφονται στα έσοδα του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και διατίθενται για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Μονάδων Ψυχικής Αποκατάστασης . 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
  

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΝΕΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΝΕΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΝΕΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΝΕΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΚΤΩ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΝΕΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΝΕΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΝΕΚΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΝΕΚΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΝΕΚΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

(GOD SAVE THE QUEEN)

koumparos είπε...

και που θα βρεθούν τα λεφτά.
Από τη φορολογία των πλουσίων, του πλούτου και από τα λεφτόδενδρα φαντάζομαι.
Οταν παίρνεις μια σύνταξη ή ένα επίδομα δεν πρέπει να δίνεις ένα μέρος για να ζήσεις?
Δηλαδή πως ζει αυτός που παίρνει 500 ευρώ.
Για κάθε ανθρωπο που δεν πληρώνει για να ζήσει καποιος άλλος πρέπει να πληρώνει. Δεν υπάρχει ενέργεια από το μηδέν.
Είμαστε μια χώρα χρεωκοπημένη, χωρίς παραγωγή κι ελλείμματα. Αν θέλουμε να έχουμε στοιχειώδες κράτος πρόνοιας θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν.
Κράτος πρόνοιας με δανεικά άλλων δεν γίνεται.
Αλήθεια για τον ανώνυμο god save the queen το κείμενο είναι από σταχυολογήματα του αυτισμού?

Ανώνυμος είπε...

@ koumparos Η φορολογία των πλουσίων μπορεί να αρκεί (και μας μένουν τα λεφτόδενδρα για καβάτζα). Ποιος σου είπε ότι οι ασθενείς δεν χρησιμοποιούν τα χρήματά τους για να ζουν; Τα ατομικά έξοδά τους μόνοι τους τα καλύπτουν. Το ερώτημα είναι: αν τους πάρουν τη μισή σύνταξη ποιος θα τα καλύπτει;

chryssoula είπε...

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΚΑΙ ΣΑΛΜΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ..

chryssoula είπε...

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΚΑΙ ΣΑΛΜΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ..

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
2008-2016 psi-action. Powered by Blogger Blogger Templates designed by Deluxe Templates. Premium Wordpress Themes | Premium Wordpress Themes | Free Icons | wordpress theme
Wordpress Themes. Blogger Templates by Blogger Templates and Blogger Templates