Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Η επιχείρηση οικονομικής εξόντωσης των ψυχικά πασχόντων συνεχίζεται

    
Μετά από την υπουργική απόφαση του Ανδρέα Λοβέρδου (27/7/2011), για την παρακράτηση στις συντάξεις των χρονίως πασχόντων που περιθάλπονται σε κλειστά ιδρύματα, αναρτήθηκε χθες στο  diavgeia.gov.gr και η απόφαση με την υπογραφή του Μάρκου Μπόλαρη (και με ημερομηνία: 14/3/2012) που επεκτείνει την παρακράτηση στις συντάξεις των φιλοξενούμενων των κοινοτικών δομών (οικοτροφεία και ξενώνες) που λειτουργούν από φορείς ΝΠΔΔ.

Η λογική της απόφασης είναι η ίδια με της προηγούμενης: “η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικής λειτουργίας” των κοινοτικών δομών, “η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και φροντίδας” και “η ανάπτυξη περαιτέρω κλινών για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ατόμων που χρήζουν φιλοξενίας”.

Πρόκειται για ένα “copy & paste” της προηγούμενης απόφασης, που φανερώνει ότι για την ηγεσία του υπουργείου οι ανάγκες των ανθρώπων που περιθάλπονται σε ιδρύματα παραμένουν ίδιες και μετά την έξοδό τους από αυτά (ή, για την ακρίβεια, δεν υπάρχουν ανάγκες ούτε μέσα ούτε έξω από τα ιδρύματα). Αγνοούν ή αδιαφορούν, οι αρμόδιοι του υπουργείου, για το γεγονός ότι ο κύριος στόχος των κοινοτικών δομών είναι η ένταξη των φιλοξενούμενων στον κοινωνικό ιστό και ότι, για να επιτευχθεί αυτός, είναι αναγκαία η ενεργός συμμετοχή τους στη ζωή της κοινότητας. Παρ' όλα αυτά η παρακράτηση των συντάξεων είναι ακόμα μεγαλύτερη για τους φιλοξενούμενους των κοινοτικών δομών, για παράδειγμα από τις χαμηλότερες συντάξεις (μέχρι 360 ευρώ) θα παρακρατείται ποσοστό 50%, αντί για 40% που προέβλεπε η απόφαση για τους περιθαλπόμενους σε κλειστά ιδρύματα.

Έχουν γραφτεί πολλά για το συγκεκριμένο θέμα και δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Υπενθυμίζω μόνο την απάντηση του γενικού γραμματέα Πρόνοιας, Γιώργου Κατριβάνου, στο σχετικό με τα παραπάνω υπόμνημα των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριζε ότι “η συγκεκριμένη διάταξη δεν αποβλέπει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης των δομών ούτε στην υποκατάσταση των υποχρεώσεων του κράτους...”.

Αναμένεται η σχετική απόφαση και για τους φιλοξενούμενους των κοινοτικών δομών που λειτουργούν από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΝΠΙΔ), για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση οικονομικής εξόντωσης των ψυχικά πασχόντων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Αθήνα, 14 -3-2012
Αρ. Πρωτ : Υ5α/Γ.Π.οικ.26159
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210-8251834, -5
e-mail : dipsy@yyka.gov.gr


ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Καθορισμός συμμετοχής στη δαπάνη περίθαλψης των φιλοξενούμενων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) του ν. 2716/99 που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α) Της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν.2716/1999 (ΦΕΚ Α΄96), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 66 του ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α΄150)
Β) Του άρθρου 17 της 876/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 661)
Γ) Του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76)
Δ) Της αριθ. 130342/25.11.2011(ΦΕΚ 2741 Β2011) κοινής απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη

2. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών και λοιπών αναγκών, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και  την αποτελεσματική λειτουργία των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης των δημοσίων φορέων, την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και φροντίδας στα άτομα αυτά, με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής επιχορήγησης και την ανάπτυξη περαιτέρω κλινών για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ατόμων που χρήζουν φιλοξενίας.

3. Το γεγονός, ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Οι φιλοξενούμενοι στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) του  ν. 2716/99 συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης με παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα και απόδοση αυτού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τους φιλοξενεί. Το παρακρατηθέν ποσό της σύνταξης αποδίδεται απευθείας από τον φιλοξενούμενο ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Για τους φιλοξενούμενους σε Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 17 της 876/2000 ΚΥΑ.

2. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθορίζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:
α) Για το τμήμα της σύνταξης μέχρι 500 ευρώ ποσοστό 50%
β) Για το τμήμα της σύνταξης από 500,01 ευρώ μέχρι 700 ευρώ ποσοστό 70%
γ) Για το τμήμα της σύνταξης από 700,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%

3. Το ποσό που αναλογεί στις ημερολογιακές ημέρες σε μηνιαία βάση κατά τις οποίες ο φιλοξενούμενος δεν εξυπηρετείται από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αλλά διαμένει με τους οικείους του θα επιστρέφεται στον περιθαλπόμενο είτε με απευθείας καταβολή είτε με συμψηφισμό κατά τον επόμενο ημερολογιακό μήνα.

4. Η διοίκηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υποχρεούται με εξουσιοδοτημένο της όργανο να ενημερώνει τον φιλοξενούμενο για την παρακράτηση του αναφερόμενου ποσού και να ζητά από τον περιθαλπόμενο την υποβολή κάθε εγγράφου απαραίτητου για την εφαρμογή της παρούσας.

5. Τα παρακρατηθέντα ποσά εγγράφονται στα έσοδα του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και διατίθενται για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Μονάδων Ψυχικής Αποκατάστασης . 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
  

Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

Σχετικά με το κείμενο που υπογράφουν 132 εργαζόμενοι στην ΕΠΑΨΥ


Στις 17 Μαΐου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΨΥ κείμενο σχετικό με τα δημοσιεύματα για την απόλυση του Α. Βασιλικόπουλου, το οποίο υπογράφουν 132 από τους συνολικά 210 εργαζόμενους στον παραπάνω φορέα. Το γεγονός ότι ελάχιστοι από τους 132 υπογράφοντες γνωρίζουν τον Αχιλλέα Βασιλικόπουλο (και ακόμα λιγότεροι έχουν συνεργαστεί μαζί του) -συνεπώς, όχι μόνο δεν γνωρίζουν τον τρόπο της δουλειάς του αλλά ούτε καν παρευρίσκονταν στις (ουκ ολίγες) συναντήσεις της διοίκησης με τον ίδιο- μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συγγραφή του κειμένου κάθε άλλο παρά πρωτοβουλία των 132 εργαζομένων είναι. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι που έχουν συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν, τόσο στο “Θέτις” όσο και στις υπόλοιπες δομές που ανέλαβε πριν από ενάμιση χρόνο η ΕΠΑΨΥ, δεν υπέγραψαν το κείμενο (με εξαίρεση δυο-τρία άτομα). 

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΨΥ και τη σχετική ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων που ακολουθεί (προσθέσαμε τους συνδέσμους-links για εύκολη αναζήτηση των κειμένων που αναφέρονται στην ανακοίνωση).

Σωματείο Εργαζομένων σε φορείς Ψυχικά Ασθενών 
και Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΣΕΨΑΕΚΟ) 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2012 

Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση κειμένου στον ιστότοπο της ΕΠΑΨΥ 
για την απόλυση του Αχιλλέα Βασιλικόπουλου 

Πριν από ένα περίπου μήνα, καταγγείλαμε την αυθαίρετη απόλυση του συναδέλφου μας Αχιλλέα Βασιλικόπουλου, επί 11 χρόνια επιστημονικού υπεύθυνου του Κοινοτικού Σπιτιού "ΘΕΤΙΣ", του οποίου τη λειτουργία, εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο, έχει αναλάβει η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.). Την καταγγελία μας ακολούθησαν ανάλογα κείμενα από τους εργαζόμενους στο "ΘΕΤΙΣ", δεκαεννέα πρώην εργαζόμενους στο "ΘΕΤΙΣ", την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (Π.ΟΜ.Ε.Ε.Α.), την Επιτροπή (πρώην) Χρηστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής και την Πανελλαδική Συσπείρωση για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.

Σε ανακοίνωση της η διοίκηση της ΕΠΑΨΥ, καταγγέλλοντας συκοφάντες και διεκδικώντας με στόμφο το αλάθητο του Πάπα, ουσιαστικά επιβεβαίωσε την καταγγελία μας: ο λόγος που απολύθηκε ο έμπειρος συνάδελφος ήταν "η αντικειμενική αδυναμία του να βοηθήσει ώστε να λειτουργήσει η δομή σύμφωνα με τα πρότυπα της διοίκησης", να συμμορφωθεί δηλαδή "προς τα υποδείξεις" (κυρίως ως προς το θέμα της παρακράτησης των συντάξεων των ασθενών), χωρίς βέβαια να τολμήσουν να αξιολογήσουν με επιστημονικούς όρους τη δουλειά του.

Κατανοούμε τη δύσκολη θέση που έχει περιέλθει η διοίκηση της ΕΠΑΨΥ. Η άδικη και εκδικητική απόλυση του συναδέλφου την αφήνει ηθικά έκθετη. Και φυσικά μετά την αποτυχία της να ανασκευαστεί η εικόνα μέσω δηλώσεων, ακολουθούν οι σπασμωδικές κινήσεις. Γιατί μόνο ως τέτοια μπορούμε να εκλάβουμε την ανάρτηση κειμένου στον ιστότοπο της ΕΠΑΨΥ, όπου εργαζόμενοι της ΕΠΑΨΥ σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ουδέποτε συνεργάστηκαν με το συνάδελφο, παρουσιάζονται σαν να γνώριζαν τον Αχιλλέα Βασιλικόπουλο και τα "προβλήματα" που δήθεν αυτός δημιουργούσε στον φορέα! Δυστυχώς για τη διοίκηση της ΕΠΑΨΥ, όλοι στο χώρο της ψυχικής υγείας γνωρίζουν ότι σε περίοδο υποχρηματοδότησης και κρίσης, ανεργίας, ανασφάλειας, απολύσεων και "οικειοθελών αποχωρήσεων", είναι πολύ εύκολο να συγκεντρώσεις υπογραφές σε ένα κείμενο στήριξης της διοίκησης. Αυτό που δεν είναι εύκολο είναι να διοικείς με δημοκρατία, πλουραλισμό και διαφάνεια σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και τους λήπτες των υπηρεσιών. 

Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το συνάδελφο Αχιλλέα Βασιλικόπουλο καθώς και κάθε εργαζόμενο που αντιμετωπίζει την αυθαιρεσία των διοικήσεων και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια δημόσια και δωρεάν ψυχική υγεία που θα σέβεται τα δικαιώματα των ληπτών των υπηρεσιών και των εργαζομένων.

ΥΓ. Είναι πάντως ελπιδοφόρο ότι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στην ΕΠΑΨΥ που έχουν συνεργαστεί με τον Αχιλλέα Βασιλικόπουλο και ως εκ τούτου η γνώμη τους βαραίνει ιδιαιτέρως, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, κατάφεραν να μην υπογράψουν το κείμενο πίστης και υπακοής στη διοίκηση της ΕΠΑΨΥ, κάτι που αναδεικνύει υψηλά επίπεδα αξιοπρέπειας, τόλμης και αληθινής αλληλεγγύης.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΨΑΕΚΟ 
Η Πρόεδρος, Αγγελική Συλλιγαρδάκη
Ο Γραμματέας, Δημήτρης Ταγκλής 

Κυριακή 20 Μαΐου 2012

Εθελοντές μιλούν για την εμπειρία τους στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών


Ένα χρόνο μετά από το σκάνδαλο για το Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕΠΕΠ) Λεχαινών Ηλείας οι εθελοντές, οι οποίοι κατέγραψαν στην έκθεσή τους τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης των παιδιών με αναπηρίες που διέμεναν σ' αυτό, μιλούν για την εμπειρία τους στο βίντεο που ακολουθεί (και συμμετείχε στο διαγωνισμό ‘There’s much to do!’).Στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο, οι εθελοντές εκφράζουν την ελπίδα ότι, παρά τις δυσμενείς κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες, θα βρεθούν τρόποι για να αλλάξει η ζωή των παιδιών και ενηλίκων στο ίδρυμα.

Περισσότερα στο blog των εθελοντών του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών.
 

Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

Η απειλή της ακυβερνησίας

   
Μετά από τις κυβερνήσεις που είχαμε...


...πόσο να μας τρομάξει η ακυβερνησία;

Τρίτη 8 Μαΐου 2012

Η "Πανελλαδική Συσπείρωση για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση" για την απόλυση του Α. Βασιλικόπουλου από την ΕΠΑΨΥ


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΘΕΤΙΣ» ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΚΟ ΕΠΑΨΥ 

Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες μιας οξείας αντιπαράθεσης μέσα από το διαδίκτυο γύρω από την απόλυση, από την ΜΚΟ ΕΠΑΨΥ, του επί 14 χρόνια επιστημονικά υπεύθυνου του οικοτροφείου «Θέτις» Αχιλλέα Βασιλικόπουλου. 

Είναι προφανώς πολλοί οι λόγοι που εξηγούν γιατί αυτή, μεταξύ δεκάδων άλλων απολύσεων και εξαναγκασμών (έμμεσων ή άμεσων) σε παραίτηση από όλες σχεδόν τις ΜΚΟ (πρόσφατα και μιας συνδικαλίστριας από την Κλίμακα), μπήκε (και καλώς μπήκε) στο κέντρο της προσοχής. 

Ένας από αυτούς είναι γιατί, όπως προκύπτει από τα κείμενα συμπαράστασης που δημοσιεύτηκαν, ο Αχ. Βασιλικόπουλος έχαιρε της εκτίμησης όλων των συνεργατών του προσπαθώντας να περισώσει, μέσα σε πολύ δύσκολους καιρούς, μερικές από τις αξίες και τις αρχές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, αυτών που την συγκροτούν ως τέτοια και οι οποίες δεν είναι προφανώς της αρεσκείας των ιδιοκτητών της εταιρείας. 

Ένας δεύτερος λόγος, συνδεδεμένος με τον πρώτο, το κύριο σημείο τριβής, αυτό που επέφερε την οριστική ρήξη με τη Διοίκηση της εταιρείας, αφορά την παρακράτηση των συντάξεων των ενοίκων των δομών, ένα θέμα που έχει ευαισθητοποιήσει όλο το χώρο της ψυχικής υγείας. Η ΕΠΑΨΥ, ακολουθώντας στην πράξη τις διαχειριστικές λογικές της ‘ρεαλιστικής προσαρμογής’ στη υπάρχουσα κατάσταση, που έχει υιοθετήσει εδώ και πολύν καιρό, σε διαμετρική αντιδιαστολή με τις διακηρύξεις στα λόγια, πίεζε το προσωπικό της, πολύ πριν ψηφιστεί ο σχετικός νόμος που επεκτείνει την παρακράτηση (μετά τα ΝΠΔΔ) στα ΝΠΙΔ, να την θέσει σ΄ εφαρμογή, με τη δικαιολογία της περικοπή της κρατικής επιχορήγησης στις ΜΚΟ κατά 55% για το 2012, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα. 

Αυτός ο αυθαίρετος σφετερισμός του προσωπικού εισοδήματος, τον οποίο η Διοίκηση της ΕΠΑΨΥ διέτασσε το προσωπικό της να επιτελέσει, έχει μια νομική ονομασία… Έχει γίνει πολλές φορές, στο απώτερο και στο πρόσφατο παρελθόν, σε διάφορες ΜΚΟ που αντιμετώπιζαν οικονομική στενότητα και η αντιπαράθεση με εργαζόμενους που αντιδρούσαν (και γι΄ αυτό απολύθηκαν), έφτασε μέχρι τα δικαστήρια, ενώ ήδη εκκρεμούν και δίκες γύρω από τέτοιου τύπου «παρακρατήσεις». Επειδή είναι η πράξη που αποδεικνύει του λόγου το αληθές, ό,τι κι΄ αν λέει η εταιρεία γύρω από τις διαφορές της με τον επιστημονικά υπεύθυνο του «Θέτις», για τον ‘επιλεκτικό τρόπο μεταφοράς των μηνυμάτων της Διοίκησης’ (δεν διευκρινίζεται, μόνο, το μέγεθος της απόστασης, ‘από τα ψηλά στα χαμηλά’, που έπρεπε να γίνει αυτή η μεταφορά) για να ακολουθηθεί μια γραμμή ‘σύμφωνα με τα πρότυπά της’, τα δικαιώματα των ενοίκων τα διασφάλιζε μια πρακτική στη λογική του Αχ. Βασιλικόπουλου ενάντια ακριβώς στην απαίτηση της Διοίκησης για ‘παρακράτηση’

Και μιλάει από μόνο του το γεγονός ότι αυτοί που πίεζαν (και εν τέλει απέλυσαν) τον Αχ. Βασιλικόπουλο για μιαν εκτός πάσης νομιμότητας ‘παρακράτηση’, είναι οι ίδιοι που εν συνεχεία έβγαζαν ανακοινώσεις με τις οποίες έχυναν κροκοδείλια δάκρυα όταν ψηφίστηκε η τροπολογία του Λοβέρδου, που επεκτείνει την παρακράτηση στα ΝΠΙΔ, όταν δηλαδή, θεσμοθετήθηκε αυτό για το οποίο φάνηκε ότι, με δεδομένη τη αντίδραση των λειτουργών, δεν θα μπορούσαν ακίνδυνα να θέσουν σε εφαρμογή χωρίς νομοθετική ρύθμιση. 

Γιατί είναι ένα ερώτημα, ποιοι διατύπωσαν και έφεραν ξαφνικά μέσα στο νομοσχέδιο - σκούπα του Φλεβάρη την τροπολογία για τη παρακράτηση στα ΝΠΙΔ, κάτι που είχε παραληφθεί τα περασμένο καλοκαίρι όταν ψηφίστηκε η τροπολογία για την παρακράτηση στα ΝΠΔΔ, καθώς φαινόταν ότι θα υπήρχαν ‘νομικά προβλήματα’, σύμφωνα και με δηλώσεις εκπροσώπων του Δικτύου ‘Αργώς’. 

Ποιο επιτελείο, λοιπόν, ‘μεταρρυθμιστών συμβούλων’ έφερε στο προσκήνιο και κατάφερε να ‘τρυπώσει’ την τροπολογία στο νομοσχέδιο, όταν μάλιστα η περικοπή του 55% ήταν πια δεδομένη -ποιες επιτροπές για το ‘Ψυχαργώς’ ή άλλες, μέλη των οποίων λειτουργούν ως επιτελείς του Λοβέρδου για την ψυχική υγεία, επενδύοντας στην προτίμησή του για ρηξικέλευθους συμβούλους -τέτοιους που να μπορούν να σερβίρουν την ουσία του μνημονίου με ‘αντιμνημονιακό’ λόγο- αλλά και στην απλοχεριά του όσον αφορά την παραχώρηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στους ιδιώτες. 

Είναι προφανές ότι αυτές οι περίπλοκες διαδρομές αναρρίχησης στις ατραπούς της εξουσίας δεν επιτρέπουν την ‘ιδεολογικοποίηση της σύγκρουσης’ και απεχθάνονται την ‘κουλτούρα των άκρων που οδηγεί στην ήττα (!) της σκέψης και στην παραμόρφωση της πραγματικότητας’. Το ερώτημα είναι, ποιας πραγματικότητας, για το συμφέρον ποιού; Των ασθενών και του προσωπικού ή των ‘από πάνω’; 

Η απόλυση του Αχιλλέα Βασιλικόπουλου δεν είναι απλώς μια ατομική περίπτωση ενός ‘καλού συναδέλφου’, ούτε μια προσωπική αντιπαράθεση. Σηματοδοτεί το οριστικό ξεστράτισμα ενός ‘τρένου’ που έχει ξεφύγει εδώ και πολύν καιρό από τον αρχικό, δηλωμένο προορισμό του. Σε μια διαδρομή στην διάρκεια της οποίας οι λέξεις έχασαν σιγά-σιγά το νόημά τους, την αρχική σημασία τους, μετατρεπόμενες σε απλό περιτύλιγμα μιας πρακτικής και μιας κουλτούρας σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση από αυτή για την οποία δημιουργήθηκαν και διατυπώθηκαν. Ένα περιτύλιγμα από αυτά που κατ΄ ανάγκην συνοδεύουν τις φιλοδοξίες της αναρρίχησης και της παρουσίας σε οργανισμούς, διεθνείς ή ελληνικούς, πάντα με την υποστήριξη του στενού κράτους, λειτουργώντας στο επίπεδο του θεάματος και όχι μιας πρακτικής που αλλάζει ριζικά τη υπάρχουσα ιδρυματική αθλιότητα, την οποία περιορίζεται απλώς να εξωραΐζει και που, όταν την καταγγέλλει, αυτή η καταγγελία είναι απλώς ‘για να πάμε παρακάτω’, σε κάτι που δεν αγγίζει ούτε κατ΄ εφαπτομένην την πραγματικότητα που καταγγέλθηκε. 

Σ΄ αυτό το ‘τρένο’ ανέβηκε η ΕΠΑΨΥ, όπως και άλλες ΜΚΟ (δηλαδή, οι παλιότερες) ήδη από την Λέρο (από εκεί που ξεκίνησε και ο Αχ. Βασιλικόπουλος, χωρίς, όμως, ν΄ ανέβει στο ‘τρένο’), όταν αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα των επιτελών του τότε Υπουργού Υγείας (1990), που κυριολεκτικά έπνιγε τις παρεμβάσεις των ΜΚΟ σε μια δίμηνης διάρκειας παρουσία, η οποία είχε, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα την αυστηρή κριτική των τότε εμπειρογνωμόνων, ότι πήγαν εκεί (οι ΜΚΟ) για να επιλέξουν τους ‘καλλίτερους’ (‘cream off the best’) αφήνοντας το ψυχιατρείο όπως το βρήκαν. 

Είχε προφανώς θεωρηθεί, στη βάση της αποφυγής, ήδη από τότε, της ‘κουλτούρας των άκρων’ (ή, κατά την εναλλακτική ορολογία, που ακούστηκε και αυτή πρόσφατα, του ‘αριστερίστικου κανιβαλισμού’), ότι η μη αποδοχή των βιαστικών, επίπλαστων λύσεων της εξουσίας και ο σχηματισμός μιας συμμαχίας για την προώθηση ενός ριζικά εναλλακτικού παραδείγματος, θα ισοδυναμούσε με το να μείνουμε ‘έξω από το τρένο’. 

Είναι αυτό το ‘τρένο’ που τώρα πια έχει οδηγηθεί στην άλλη όχθη. ‘Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση’, ‘μεταρρύθμιση’, ‘κοινότητα’, ‘παρέμβαση την κρίση’, έξω και μακριά από εκεί που διακυβεύεται το τι είναι και πώς μετασχηματίζεται ο ψυχιατρικός θεσμός και τι διαδρομή έχει εντός αυτής το πάσχων υποκείμενο - λεκτικά σχήματα, δημόσιες σχέσεις, εμπειρογνώμονες που, πλέον, συμβαδίζουν (όταν δεν είναι μέσα) στο παιχνίδι, ‘ομοιώματα’ υπηρεσιών, λογικές επιβίωσης επιχειρηματικού τύπου, στο όνομα τη αποφυγής των αγκυλώσεων του δημοσίου (ούτως ή άλλως, υπαρκτών, αλλά ποια είναι η μέθοδος καταπολέμησης και υπέρβασής τους;), υπηρεσίες αυτοαναφορικές, ερήμην της συγκρότησης ενός πραγματικά δημόσιου, ολοκληρωμένου, κοινοτικού συστήματος ψυχικής υγείας. 

Η διαδρομή του ‘τρένου’ στη βάση μιας λογικής του θεάματος. Εν μέσω, δηλαδή, μιας πραγματικότητας (αυτής που καμιά ‘ιδεολογικοποίηση των συγκρούσεων’ δεν μπορεί να παραμορφώσει) η οποία συνίσταται σ΄ αυτό που ο Γκι Ντεμπόρ είπε εύστοχα για την κοινωνία του θεάματος : «επειδή δεν είναι, γι΄ αυτό φαίνεται»

Η απόλυση του Αχ. Βασιλικόπουλου σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή σ΄ αυτή την πορεία. Εν μέσω αυτής της χωρίς ορατό τέλος κρίσης, της δραστικής περικοπής των χρηματοδοτήσεων, της πλήρους απεξάρθρωσης της ψυχικής υγείας (στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα) και παρ΄ όλο το πάρτι των ΜΚΟ με το ΕΣΠΑ, ριζικές αναδιαρθρώσεις είναι ενόψει. 

Το μνημόνιο δεν αφήνει άλλα περιθώρια. Ο δρόμος για τις συγχωνεύσεις, τα κλεισίματα, τις απολύσεις, τις μειώσεις μισθών χωρίς τέλος, αλλά και την κερδοσκοπική δραστηριότητα, παρά τα όποια περιτυλίγματα που θα κινητοποιηθούν, έχει ανοίξει. Άνθρωποι που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των χρηστών και των ενοίκων των δομών και αντιστέκονται στην μετεξέλιξη σε μια τεχνοκρατική και ακραιφνώς επιχειρηματική διαχείριση, αποτελούν εμπόδιο που πρέπει να βγει από τη μέση. 

Είναι από αυτή την άποψη που θεωρούμε απαράδεκτη την απόλυση του Αχ. Βασιλικόπουλου, όπως και κάθε απόλυση στον ιδιωτικό τομέα (στον δημόσιο σύντομα «θ΄ αρχίσουν τα όργανα») και γι΄ αυτό απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψή του, με ταυτόχρονη αποδοχή των αρχών πάνω στις οποίες λειτουργεί αυτός και η θεραπευτική ομάδα που τον στηρίζει και συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια μαζί του. 

7/5/2012 

 
2008-2016 psi-action. Powered by Blogger Blogger Templates designed by Deluxe Templates. Premium Wordpress Themes | Premium Wordpress Themes | Free Icons | wordpress theme
Wordpress Themes. Blogger Templates by Blogger Templates and Blogger Templates